Credits

Development Lead

  • Sydney Covitz <sydney.covitz at pennmedicine dot upenn .edu>

Contributors

  • Matt Cieslak <matthew.cieslak at pennmedicine dot upenn .edu>

  • Tinashe Tapera <tinashe.tapera at pennmedicine dot upenn .edu>

Principle Investigator

  • Theodore Satterthwaite <theodore.satterthwaite at pennmedicine dot upenn .edu>